Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Daniel Doornkamp Producties

1. Het overeengekomen bedrag is een uitkoopsom, alle op dit bedrag van toepassing zijnde belastingen en premieheffingen inbegrepen. Artiest kwijt opdrachtgever van verplichtingen inzake heffing van loonbelasting en premies volks- en werknemers-verzekeringen. Een afschrift van de inhoudingsplichtigenverklaring van Stichting Raakvlak wordt bij de desbetreffende factuur gevoegd.

2. De auteursrechten heffing door de BUMA alsmede alle anderen financiële verplichtingen ter verwezelijking van dit optreden, voorzien en onvoorzien, komen voor rekening van opdrachtgever.

3. De artiesten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van opdrachtgever en verbinden zich naar beste kunnen op te treden. Artiest heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is.

4. Opdrachtgever verklaart met de prestaties van Artiest alleszins bekend te zijn. 

5. Artiest is voldoende op tijd voor het optreden in het gebouw aanwezig.

6. Artiest heeft recht op voldoende ‘standaard’ consumpties (2 per persoon/per uur aanwezig). Artiest stelt hiervoor consumptiebonnen beschikbaar, of draagt er in ieder geval zorg voor dat deze bepaling zal worden nageleefd.

7. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur e.d. van Artiest zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek, wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde. Betaling vindt plaats binnen een maand nadat de schade is toegebracht. Artiest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

8. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de artiest. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen exploitatieverlies, voor zover dat letsel is veroorzaakt door publiek dat zich zonder toestemming van Artiest op het podium en/of in de kleedkamer bevindt. Podium en kleedkamer zijn slechts toegankelijk voor personen die daarvoor toestemming hebben van Artiest.

9. Artiest is verplicht ervoor zorg te dragen dat de benodigde apparatuur, instrumenten etc. zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt gewaarborgd door onveilige stroomvoorziening, al dan niet ontstaan door regen of andere weersomstandigheden, lekkage of dergelijke, is Artiest gemachtigd het optreden niet te doen plaatsvinden en is opdrachtgever gehouden de volledige gage aan Artiest uit te betalen.

10. Artiest behoudt zich het recht voor in geval van Radio/TV-optredens, CD opnames of buitenlandse optredens dit optreden te annuleren of te verplaatsen in overleg.

11. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of ander overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht, en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan Artiest uitbetalen.

12. Indien Artiest op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Artiest zal onmiddelijk maatregelen nemen teneinde z.s.m. op de plaats van bestemming te kunnen arriveren. Opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de wagen in geval van autopech te laten controleren op deugdelijkheid door de ANWB. De kosten hiervan komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.

13. Artiest zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd op te treden, dit terstond aan opdrachtgever l aten weten. Opdrachtgever heeft recht op een doktersverklaring. Artiest zal behulpzaam zijn bij het zoeken naar een eventuele vervangende act.

14. Behoudens overmacht zal bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen een schadevergoeding, gelijk aan eenmaal de afgesproken gage, moet worden betaald door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 115,– te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, alsmede omzetbelasting.

15. Het is niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen van het optreden te (laten ) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artiest.

16. Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de eerste hiervan binnen 48 uur na het optreden per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant. 18. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie binnen arrondissement waar de in de overeenkomst vermelde Artiest woonplaats heeft c.q. gevestigd is.